Yayınlarımız

Üyelerimize açık yayınlar
 • Yayın resmi
  Türkiye Kamu Sağlık Sigortası Harcamalarının Değerlendirme Raporu 2023
  Bu araştırmanın amacı, 2023 yılında Türkiye’de kamu sağlık sigortasını kapsayan Sosyal Güvenlik Kurumu, Genel Sağlık Sigortası bütçelerinde ve bütçelerini etkileyen hastaneye yapılan müracaat sayılarında, müracaat fatura tutarlarında, reçete sayılarında ve reçete fatura tutarlarında meydana gelen değişimin analiz edilmesidir.
 • Yayın resmi
  Detaylı İlaç Listasi Analizi 2023 Yılı
  Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından ilgili mevzuat kapsamında düzenlenen ve yayınlanan Detaylı İlaç Listesi, her yıl ilaçların listeye dahil edilmesi, çıkarılması, referans ülke ve fiyat değişikliği, sabit kur değişimi gibi nedenlerle güncellenmektedir. Her hafta Cuma günü mesai bitiminde yayınlanan listede her hafta düzenli değişiklikler yapılmaktadır. ECONiX Araştırma olarak …
 • Yayın resmi
  S a ğ l ı k P e r s p e k t i f i n d e n O n İ k i n c i K a l k ı n m a P l a n ı ( 2 0 2 4 - 2 0
  Bu dokümanda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 2024-2028 dönemi için hazırlanan 12. Kalkınma Planı’nın sağlık perspektifinden kapsamı sunulmaktadır. Burada belirtilen her bir hedefin gerçekleştirilmesi için dikkatli planlama, kaynak tahsisi ve etkili yürütme gerekmektedir. Ayrıca, tüm sağlık hedeflerinin toplumsal katılım ve paydaş işbirliği ile desteklenmesi önemlidir. Bu planı …
 • Yayın resmi
  Orta Vadeli Program 2024 2026nin Turkiye Saglik Sektoru Uzerindeki Olasi Etkisi
  Orta Vadeli Program (OVP), Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından üç yıllık bir perspektifle hazırlanmakta ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile resmiyet kazanmaktadır. OVP, küresel, bölgesel ve ulusal ekonomik gelişmelerin detaylı bir analizini sunan bir yol haritası niteliğindedir. Bu analizlere dayanan makroekonomik hedefler ile ekonomik ve sosyal …
 • Yayın resmi
  2022 Yılı Detaylı İlaç Listesi Analizi
  Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından ilgili mevzuat kapsamında düzenlenen ve yayınlanan Detaylı İlaç Listesi, her yıl ilaçların listeye dahil edilmesi, çıkarılması, referans ülke ve fiyat değişikliği, sabit kur değişimi gibi nedenlerle güncellenmektedir. Her hafta Cuma günü mesai bitiminde yayınlanan listede her hafta düzenli değişiklikler yapılmaktadır. ECONiX Araştırma olarak …
 • Yayın resmi
  Turkiye Kamu Saglik Sigortasi Harcamalarinin Degerlendirme Raporu 2022
  Turkiye Kamu Saglik Sigortasi Harcamalarinin Degerlendirme Raporu 2022 SGK harcamalarını yıllara göre incelemektedir.
 • Yayın resmi
  Türkiye Sağlık Enflasyonu 2022
  ECONiX Araştırma Türkiye Sağlık Enflasyonu Araştırması 2022
 • Yayın resmi
  SAĞ. SEKTÖRÜNDE ÜRT. MALİYETLERİNİ ETKİLEYEN MAL&HİZ. FİYATLARINDA YAŞANAN DEĞİŞİMLERİN İNCELENMESİ
  Sağlık dahil tüm ürün ve hizmetlerde artan fiyatların pandemi döneminde önemi çok daha fazla anlaşılmıştır. Sağlık alanında teknoloji, ürün ve hizmet üreticilerinin üzerine etkisinin olabileceği söylenebilir. Bu çalışmanın amacı, sağlık teknolojilerinden tıbbi malzeme ve cihazların üretim süreçlerinde üretim maliyetlerini etkileyebilecek mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki değişimin incelenmesidir.
 • Yayın resmi
  HIV / AIDS Dünya ve Türkiye Değerlendirmesi
  Bu çalışma ile HIV ve AIDS hakkında yayınlanan istatistiklerin bir arada incelenebilmesi ve toplumsal farkındalık sağlanması için HIV ve AIDS hakkında resmi otoriteler tarafından açıklanan verilerin tanımlayıcı analizinin yapılması hedeflenmiştir. Elde edilen tanımlayıcı analizlerden yola çıkarak Türkiye’deki mevcut veriler ile 2030 yılına kadar olacak muhtemel hasta sayısı ve tedavi maliyeti …
 • Yayın resmi
  2007-2021 Yılları Arasında Türkiye İlaç Pazarında Yaşanan Değişimlerin İncelenmesi
  Bu araştırmanın amacı, 2007-2021 yılları arasındaki Türkiye ilaç pazarının genel durumunu yansıtmak için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından hazırlanan Türkiye İlaç Pazarı Gözlem Raporlarının birleştirilerek incelenmesidir. Çalışmada raporlarda yayınlanan veriler bir önceki yıllar ile karşılaştırılarak analiz edilmiş ve pazarda son 15 yılda yaşanan değişimler değerlendirilmiştir. Türkiye İlaç Pazarı …
 • Yayın resmi
  Türkiye Yüksek Öğretim Kurumu Verileri İle Tıp Fakülteleri İnceleme Raporu
  Bu çalışmada 2019-2021 yılları arasında tıp fakültesi tercihleri yaparak yerleşen veya başka bölüme yerleşebilen kişi sayıları ve tıp fakültelerinin kontenjan sayısı, demografik yapısı, öğretim üyeleri bilgileri, cinsiyete göre tercih edilme durumu ve taban puanları karşılaştırılarak daha sonraki yıllarda tıp fakültesi tercihi olacak adaylar için gerekli ve doğru bilgiyi sağlayabilmek amaçlanmıştır. …
 • Yayın resmi
  POSSIBLE IMPACT OF BIDEN ADMINISTRATION`S PHARMACEUTICAL POLICIES ON TURKEY
  Innovative pharmaceutical companies launch their new pharmaceuticals primarily in the USA. In many reports, the main reason for this was stated as the free pricing and easy access of pharmaceuticals in the USA. However, the IRP and other elements in US pricing decisions may end the free pricing environment. The …
 • Yayın resmi
  H E A R T F A I L U R E W I T H R E D U C E D E J E C T I O N F R A C T I O N C O S T I N T U R K E
  The aim of this study is to calculate the cost of outpatient and inpatient treatment of HFrEF patients with real-world data for Turkey. With the permission of Yeditepe University, Clinical Research Ethics Committee, dated 08.03.2021 and numbered 1402, the data of HFrEF patients who were treated as outpatients and/or inpatients …
 • Yayın resmi
  GERÇEK YAŞAM VERİLERİ İLE TÜRKİYE DÜŞÜK EJEKSİYON FRAKSİYONLU KALP YETERSİZLİĞİ HASTALIK MALİYETİ
  Bu çalışmanın amacı, düşük ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetersizliği hastalarının ayaktan ve/veya yatarak almış oldukları tedavi maliyetinin Türkiye için gerçek yaşam verileri ile hesaplanmasıdır. Yeditepe Üniversitesi, Klinik Araştırmalar Etik Kurulu 08.03.2021 tarihli 1402 nolu izni ile, 1 Ocak 2018 - 31 Aralık 2020 tarihleri arasında seçilen 4 üniversite hastanesinde ayakta ve/veya …
 • Yayın resmi
  2010 - 2021 Yılları Arası Türkiye İlaç Geri Çekme Analizi
  Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından ilgili mevzuat kapsamında uyguladığı geri çekme, kullanım durdurma ve blokaj işlemlerinin duyuruları düzenli olarak yayınlanmaktadır. ECONiX Araştırma tarafından oluşturulan ECONALiX üzerinden haftalık ve günlük değişimlerin ve duyuruların takibi yapılabilmektedir. ECONALiX veri tabanı kullanılarak, 2010-2021 yılları arasında duyurusu yapılan ilaçlara, uygulanan işlemlere ve bunların …
 • Yayın resmi
  2021 Yılı Türkiye’de Kamu Sağlık Sigortası Harcamalarının Değerlendirilmesi
  Bu araştırmanın amacı, 2021 yılında Türkiye’de kamu sağlık sigortasını kapsayan Sosyal Güvenlik Kurumu, Genel Sağlık Sigortası bütçelerinde ve bütçelerini etkileyen hastaneye yapılan müracaat sayılarında, müracaat fatura tutarlarında, reçete sayılarında ve reçete fatura tutarlarında meydana gelen değişimin analiz edilmesidir.
 • Yayın resmi
  2021 Yılı Türkiye'de İlaçların Uluslararası Referans Fiyatlandırma Analizi
  Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından ilgili mevzuat kapsamında düzenlenen ve yayınlanan Detaylı İlaç Listesi her yıl ilaçların listeye dahil edilmesi, çıkarılması, referans ülke ve fiyat değişikliği, sabit kur değişimi gibi nedenlerle güncellenmektedir.
 • Yayın resmi
  ECONiX 2022 Yılı İlaç Dönemsel Sabit Avro Kuru Beklenti Anketi
  ECONiX Araştırma 2021 Yılı İlaç Dönemsel Avro Kuru ve Şirket Kuru Beklenti Anket sonuçları %22,3 ± %6,2 olarak hesaplanmıştır. Takip eden dönem içinde 2021 Yılı İlaç Dönemsel Avro Kuru artışı hesaplamanın güven aralığı içerisinde kalarak %20 olmuştur. 2021 yılı için yapılan Dönemsel Avro Kuru Anketinde ...
 • Yayın resmi
  Besin Takviyeleri Fiyat Değişim Değerlendirmesi
  Bu çalışma da Akakce ve Cimri çevrimiçi satış kanallarındaki besin takviyelerinin bilgileri kullanılarak, fiyat değişim değerlendirilmesi yapılmıştır.
 • Yayın resmi
  SGK Geri Ödeme Eşdeğer Bant Değişikliği Fiyat Farkı Etkisi Analizi
  Piyasa dengesinin korunması ve ilaçların bulunurluğunu desteklemek amacıyla T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından eşdeğer ilaçların fiyat farklılığından doğacak hasta fiyat farkı ödemesinin hesabında kullanılan Eşdeğer Bant Uygulaması 16 Eylül 2021 itibari ile %10`dan %5`e düşürülmüştür. ECONiX Araştırma olarak amacımız bu güncellemenin hasta fiyat farkı ödemelerinde meydana gelen değişimin hesaplanmasıdır.
 • Yayın resmi
  COVID-19’un Türkiye Kamu ve Özel Sağlık Sigorta Harcamalarına Etkisi
  Bu araştırmanın amacı, Covid-19 etkisiyle 2020 pandemi yılında Türkiye’de kamu ve özel sağlık sigortalarının bütçelerinde ve bütçelerini etkileyen hastaneye yapılan müracaat sayılarının, müracaat fatura tutarlarının, reçete sayılarının ve reçete fatura tutarlarındaki değişimin analiz edilmesidir.
 • Yayın resmi
  2020 Yılı Detaylı İlaç Listesi Analizi
  Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından ilgili mevzuat kapsamında düzenlenen ve yayınlananDetaylı İlaç Listesi her yıl ilaçların listeye dahil edilmesi, çıkarılması, referans ülke ve fiyat değişikliği, sabit kur değişimi gibi nedenlerle güncellenmektedir. Her hafta Cuma günü mesai bitiminde yayınlanan listede her hafta düzenli değişiklikler yapılmaktadır. ECONiX Araştırma olarak ECONALiX …
 • Yayın resmi
  COVI-19 Pandemisi İlk Yıl İncelemesi
  Dünyada 110 milyondan fazla insan COVID-19 olmuş, ve bu sayı her geçen gün artmaya devam ediyor. Dünya geneli Covid-19 kaynaklı ölümler 2.5 milyonu geçmiştir. Dünya geneli vaka ölüm oranı %2.22 iken Türkiye’de bu oran %1.06’dır. Türkiye nüfusunun aşılanma oranı, Dünya geneli aşılanma oranının yaklaşık 3 katıdır.
 • Yayın resmi
  POSSIBLE IMPACT OF BIDEN ADMINISTRATION`S
  With the election of Democratic Party Nominee Biden as President, significant changes in U.S. drug policies are expected in the new era.The general evaluation of these changes and possible Turkish reflections were analyzed in the report.
 • Yayın resmi
  ECONiX 2021 Yılı Donemsel Avro Kuru Beklenti Anketi
  ECONiX Arastirma 2021 Yılı Donemsel Avro Kuru ve Sirket Kuru Beklenti Anketi
 • Yayın resmi
  ECONİX ARASTIRMA ABD YENI DONEM BEKLENEN ILAC POLITIKALARI RAPORU OCAK 2021
  Demokrat Parti Adayı Biden`ın Başkan seçilmesi ile yeni dönemde ABD ilaç politikalarında önemli değişiklikler beklenmektedir. Bu değişikliklerin genel değerlendirmesi ve olası Türkiye yansımaları raporda analiz edilmiştir.
 • Yayın resmi
  COVID-19 Salgını Sağlık Sektörü Etki Anketi
  2019 yılının Aralık ayında Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızlıca yayılan COVID-19, 11 Mart 2020 tarihinden beri ülkemizi etkisi altına almaya devam etmektedir. Kısa süre içinde tüm dünyada 7 milyona yakın insana bulaşan koronavirüs, bulaşma yolu olarak en hızlı ve kontrolü en zor olan, solunum yolu ile bulaşan bir …
 • Yayın resmi
  Dünya ve Türkiye COVID-19 Analizi
  ECONiX Araştırma tarafından ilki 26 Mart 2020 tarihinde yayınlanan Dünya ve Türkiye COVID-19 Analizleri serimizin son raporu yayınlanmıştır.
 • Yayın resmi
  Dünya ve Türkiye COVID-19 Kaynaklı Vaka Sayıları ve Muhtemel Senaryolar Analizi 05.05.2020
  COVID-19 Salgını Son Durum Nedir? Google Trends İle Vaka Sayıları Arasında Bir İlişki Var Mıdır?
 • Yayın resmi
  Dünya ve Türkiye COVID-19 Kaynaklı Vaka Sayıları ve Muhtemel Senaryolar Analizi 15.04.2020
  6 Nisan 2020 tarihli analizin güncellenmiş ve SADER üyeleri ile paylaşılmış halidir. Veriler 13 Nisan 2020 tarihi ile güncellenmiştir.
 • Yayın resmi
  Dünya ve Türkiye COVID-19 Kaynaklı Vaka Sayıları ve Muhtemel Senaryolar Analizi
  COVID-19 Salgını tüm dünyayı etkilediği gibi Türkiye`yi de etkilemektedir. Bu nedenle ECONiX Araştırma olarak 24 Mart 2020 tarihinde COVID-19 hakkında Türkiye muhtemel vaka sayılarını ve muhtemel sağlık hizmet kullanımını içeren rapor yayınlanmıştır. Aradan geçen zamanda T.C. Sağlık Bakanlığı`nın ve Bilim Kurulu`nun tavsiyeleri sonucunda Cumhurbaşkanlığı tarafından yeni önlemler alınmıştır. Her yeni …
 • Yayın resmi
  Türkiye COVID-19 Kaynaklı Muhtemel Vaka Sayıları ve Sağlık Hizmeti İhtiyaç Analizi 24 Mart 2020
  COVID-19 Salgını tüm dünyada olduğu gibi Türkiye`de de hayatı kısıtlayıcı duruma gelmiştir. Bu nedenle T.C. Sağlık Bakanlığı önderliğinde Türkiye genelinde her geçen gün önlemler arttırılmaktadır. Önlemlerin alınmasının ne kadar önemli olduğu bilinmekle beraber önlem alınıp alınmaması durumunda neler olabileceğine yönelik senaryolar çalışılmaktadır. ECONiX Araştırma olarak Türkiye özelinde literatür verilerine dayalı …
 • Yayın resmi
  Türkiye Pazar Erişim, Ruhsat ve Medikal Alan Anketi 2019
  Pazar erişim süreci tek bir birimin sorumluluğunda gibi algılansa da aslında pazar erişim, ruhsat ve medikal iş birimlerinin birlikte ve koordineli hareket etmesiyle yürütülen bir süreç olarak işlemektedir. ECONiX Araştırma (ECONALiX) olarak Türkiye`de birbirinin tamamlayıcısı ve destekleyicisi olan bu iş birimleri hakkında bireysel kazanımlardan, iş birimi çalışan sayılarına, bütçelerine ve …
 • Yayın resmi
  Kamu Geri Ödeme İlaç Tedbirleri Beklenti Anketi 2020
  Bilindiği gibi 19.02.2020 itibari ile kamu İlaçta Sabit Euro Kurunu, hesaplamalar ve ECONiX Araştırma beklenti anketi ile uyumlu olarak 3.8155 olarak belirledi. Şimdi gözler son günlerde Türk Eczacıları Birliği tarafından basın ile paylaşılmış ve farklı medya kanallarında da gündem olmuş ilaçta tedbir paketinin uygulanıp uygulanmayacağına döndü. ECONiX olarak sektörün nabzını …
 • Yayın resmi
  İlaç Sabit Euro Kuru Beklenti Anketi 2020
  2004 yılında başlayan İlaçta Sabit Euro Kuru politikası ile ilaç fiyatlarında standardizasyon ve sürdürülebilir sağlık sisteminin finanse edilmesine katkı sağlanması hedeflenmiştir. İlk uygulama yılında İlaçta Sabit Euro Kuru ile güncel kur arasında %4 fark varken, zaman içerisinde fark açılmış, son olarak mevzuat değişikliği ile fark %40 olarak sabitlenmiştir. İlaç sektöründe …
 • Yayın resmi
  SLE HTA Decision Review
  HTA Decisions Review for Products Indicated in the Treatment of Systemic Lupus Erythematosus (SLE) and Lupus Nephritis i n EU5 countries , Canada and Turkey